Privacy & Huisregels

Privacy & Huisregels

 

Privacyreglement

Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement

• Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende behandelaar verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Om de behandelingen verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw behandelaar.

• Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt; ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

• Na afloop van uw behandeling worden de gegevens maximaal 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

 

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke zorgverlener z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop één van uw zorgverleners met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend zorgverlener. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

 

Doelstelling
Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer het een fysiotherapeut betreft.

 

Als we er samen niet uitkomen

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.
Er zijn verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

• De Klachtencommissie van het KNGF indien het een klacht betreft tav. een fysiotherapeut

• De Commissie van Toezicht van het KNGF indien het een klachten betreft tav. een fysiotherapeut

• Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid bij alle andere klachten tav zorgverleners

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

• Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29

• Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP), Amsterdamsestraatweg 16, 3812 RS Amersfoort, tel 033 – 421 61 00